инж. Валерия Иванова Йорданова

Научна специалност: 
Област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство)
Вид докторантура (или еквивалент) : 
Редовен докторант

Дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор” на тема: „Прогнозиране на речния отток с използване на разпределен хидроложки модел“

Автореферат

Научно жури

 1. доц. д-р Ерам Кеворк Артинян
 2. доц. д-р Снежанка Стоянова Балабанова - ръководител на докторанта
 3. проф. д-р Николай Павлов Лисев - УАСГ
 4. проф. д-р Богдан Йорданов Казаков - УАСГ
 5. доц. д-р Мартина Димитрова Печинова-Атанасова - УАСГ

Председател на научното жури:доц. д-р Ерам Кеворк Артинян

Резервни членове:

 1. проф. д-р Цвятка Иванова Карагьозова
 2. доц. д-р Венци Христов Божков - УАСГ

Рецензии и становища

Рецензии:

 1. доц. д-р Ерам Кеворк Артинян
 2. проф. д-р Богдан Йорданов Казаков

Становища:

 1. доц. д-р Снежанка Стоянова Балабанова
 2. проф. д-р Николай Павлов Лисев
 3. доц. д-р Мартина Димитрова Печинова-Атанасова

Защитата на дисертационния труд на инж. Валерия Иванова Йорданова ще се проведе на 23.07.2019 г. (вторник) от 14.00 ч. в зала „Акад. Любомир Кръстанов“ на НИМХ в гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 66