доц. д-р Емил Георгиев Бурназки и доц. дтн Радко Михайлов Петков

Кандидатури:

доц. д-р Емил Георгиев Бурназки

Резюмета на основните резултати и научните приноси на кандидата

доц. дтн Радко Михайлов Петков

Резюмета на основните резултати и научните приноси на кандидата

Научно жури:

 1. проф. д-р Пламен Нинов
 2. проф. д-р Цвятка Карагьозова
 3. проф. дн Йордан Марински
 4. проф. д-р Николай Лисев – УАСГ
 5. проф. дн Румен Арсов - УАСГ”
 6. проф. д-р Богдан Казаков – УАСГ
 7. проф.. дн Петър Станков – Технически университет

Председател на научното жури: проф. дн Йордан Марински

Резервни членове:

 1. доц. д-р Ваня Йончева
 2. проф. дн Иван Антонов – Технически университет

Рецензии и становища

Рецензии:

 1. проф. дн Йордан Марински
 2. проф. дн Румен Арсов
 3. проф. д-р Богдан Казаков

Становища:

 1. проф. д-р Пламен Нинов
 2. проф. д-р Цвятка Карагьозова
 3. проф. д-р Николай Лисев
 4. проф. дн Петър Станков
Научна специалност: 
Процедура по конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство) в секция „Хидравлика на водните системи” към департамент „Управление и използване на водите.
ДВ: 
Конкурсът е обнародван в ДВ брой 39 от 19 април 2016 г.