Надежда Пенчева Петкова

Научна специалност: 
Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Метеорология)
Вид докторантура (или еквивалент) : 
Докторант на самостоятелна подготовка.

Дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор" на тема: ”Климатични колебания и изменение на снежната покривка в България”

Автореферат

Научно жури

 1. проф. дн Веселин Аврамов Александров, НИМХ-БАН
 2. доц. д-р Нейко Матеев Нейков, НИМХ-БАН
 3. доц. д-р Николай Хараланов Рачев, ФзФ, СУ ”Св. Климент Охридски”
 4. доц. д-р Румяна Петрова Мицева, ФзФ, СУ ”Св. Климент Охридски”,пенсионер
 5. доц. д-р Елисавета Лазарова Пенева, ФзФ, СУ ”Св. Климент Охридски”

Председател на научното жури: доц. д-р Нейко Матеев Нейков, НИМХ-БАН

Резервни членове:

 1. проф. д-р Валери Григоров Спиридонов, НИМХ-БАН
 2. проф. дн Костадин Ганчев Ганев, НИГГГ-БАН

Рецензии и становища

Рецензии:

 1. доц. д-р Нейко Матеев Нейков
 2. доц. д-р Елисавета Лазарова Пенева

Становища:

 1. проф. дн Веселин Аврамов Александров
 2. доц. д-р Николай Хараланов Рачев
 3. доц. д-р Румяна Петрова Мицева

Защитата на дисертационния труд на Надежда Пенчева Петкова ще се проведе на 25 февруари (сряда) 2015 г.  от 14.00 часа в Учебния център на НИМХ–БАН в  гр. София, бул. „Цариградско шосе”, № 66.