ас. Венета Иванова Тодорова

Научна специалност: 
Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Метеорология)
Вид докторантура (или еквивалент) : 
Задочен докторант

Дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор" на тема: "Особености на климата по българското черноморско крайбрежие и връзка с атмосферната циркулация в Атлантико-Европейския район"

Автореферат

Научно жури

 1. проф. дн Веселин Александров, НИМХ-БАН
 2. проф. д-р Христо Георгиев, НИМХ-БАН
 3. доц. д-р Добромир Гроздев, ТУ- Варна
 4. доц. д-р Николай Рачев, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”
 5. доц. д-р Елисавета Пенева, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”

Председател на научното жури: проф. д-р Христо Георгиев, НИМХ-БАН

Резервни членове:

 1. проф. д-р Валентин Казанджиев, НИМХ-БАН
 2. доц. д-р Румяна Мицева, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”, пенсионер

Рецензии и становища

Рецензии:

 1. доц. д-р Елисавета Пенева
 2. доц. д-р Добромир Гроздев

Становища:

  1. проф. дн Веселин Александров
  2. проф. д-р Христо Георгиев
  3. доц. д-р Николай Рачев

Защитата на дисертационния труд на ас. Венета Иванова Тодорова ще се проведе на 29 април 2015 г. (сряда) от 14.00 часа в Учебния център на НИМХ–БАН в  гр. София, бул. „Цариградско шосе”, № 66.