Национален институт по метеорология и хидрология


Библиотека

Начало
История
Профил и фонд
Дейност
Специализирани сбирки
Ресурси
Лични библиотеки
Правилник
Връзка с нас
Съобщения
Архив

Правилник

Ст.н.с. д-р К. Цанков


Утвърждавам:

П Р А В И Л Н И К
ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В БИБЛИОТЕКАТА НА
НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ


I.OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Този правилник има за цел формулирането и уреждането на взаимоотношенията между библиотеката и читателите, както и да определи изискванията за запазване на библиотечния фонд. Настоящият Правилник е съставен и приет от Библиотечния съвет на НИМХ и влиза в сила от 1.02.2005 г.
 2. Библиотеката на НИМХ е основна библиотека в страната, която изгражда специализиран библиотечен фонд в областта на метеорологията, хидрологията, екологията, а така също притежава и книги от други сродни науки. Библиотеката на НИМХ е една от най-големите библиотеки с общ фонд наброяващ над 25 400 тома инвентирани библиотечни единици.
 3. Всеки пълнолетен гражданин на Република България има право да ползва услугите на библиотеката, за което трябва да се регистрира като неин читател с данни от личната си карта.
 4. Достъпът на чуждестранни граждани до услугите на библиотеката става срещу документ за самоличност и след попълване на регистрационен картон с право на ползване на литературата само в читалнята на НИМХ.
 5. Срокът за връщане на заетата литература е 3 месеца за служители на НИМХ. След изтичане на регламентираният срок читателят връща обратно в библиотеката заетата литература. При необходимост тя може да бъде презаписана при спазване на чл. 12-15 от този правилник, но не повече от два пъти в рамките на една календарна година.
 6. Студенти, ученици, пенсионери и всички други лица, които не са на работа в НИМХ, ползват фонда на библиотеката след задължителна регистрация и само в читалня.
 7. За ползване на читалнята от външни посетители, неработещи в НИМХ, се заплаща такса както следва: за един ден - 1лв.;за една седмица - 3 лв.; за един месец - 5лв.; за една година - 12лв.

II.ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ЧИТАТЕЛИТЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Читателите са длъжни:

 1. Да заявяват исканата литература, след като представят ясна и точна информация на библиотекаря за търсения от тях библиотечен материал, като данни за автор, заглавие, година на издаване и др., които биха улеснили издирването.
 2. Да попълват собственоръчно, вярно и четливо заемните бележки.
 3. Да не увреждат библиотечните документи, да ги пазят чисти, да не подчертават текста и да не късат страниците на книгите.
 4. Да уведомяват библиотекаря при констатиране на повреди и липсващи страници.
 5. Да връщат библиотечните документи след изтичане на определения срок от 3 месеца за служителите на НИМХ. Ако исканото заглавие е много търсено от читателите, или е единствен екземпляр то се ползва само в читалня.
 6. Изнасянето на книги от библиотеката на НИМХ от външни читатели да става само срещу бележка за Межубиблиотечно заемане с подписа на библиотекаря от съответния институт, който е гарант за навременното връщане на заетия библиотечен документ.
 7. Срокът за заемане може да бъде продължен по искане на читателя, само ако заетите документи не се търсят в момента от други читатели.
 8. Списанията и периодичните издания се изнасят от библиотеката само в рамките на работния ден за копиране срещу депозит.
 9. Читателите не могат да изнасят от библиотеката следните библиотечни документи: речници, справочници, карти и атласи, скъпи и ценни библиотечни издания, отчети от научноизследователски теми и разработки.
 10. Читателите не трябва да нарушават начина на подреждане на фондовете в читалнята, където книгите и периодиката са на свободен достъп.
 11. Когато читателят загуби библиотечен документ, той е длъжен да го замени с две подвързани ксерокопия на документа, или да заплати обезщетение в размер на петкратната му стойност по пазарни цени**.
 12. Заминаващите в чужбина служители на НИМХ, за срок по-голям от 3 месеца, се длъжни да върнат всички книги взети от библиотеката. При неизпълнение на горното, последните дължат глоба, чийто размер е равен на 3% от стойността на заетата/тите книга/и умножен по броя на месеците на забавяне.
 13. Служители, които напускат НИМХ София и филиалите към него, или такива, които се пенсионират, не могат да получат дължими суми от НИМХ без представянето на Обходен лист със задължителна заверка от библиотеката.

 14. III.ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА БИБЛИОТЕКАРЯ ПРИ РАБОТА С ЧИТАТЕЛИТЕ И ДЕЙНОСТИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД

  Библиотекарят е длъжен:

 15. Датата на връщане на заетия библиотечен документ се отбелязва от библиотекаря в заеманата книга.
 16. Да запознава читателите с правилата за обслужване в библиотеката, определящи задълженията им за опазване на библиотечните документи и санкциите за неизпълнението на тези задължения.
 17. Да информира читателите своевременно за причините, когато дадената заявка не може да бъде изпълнена или ще се изпълни със закъснение.
 18. Да оказва помощ на читателите, при работа със справочния апарат и автоматизираната компютърна система на библиотеката ALEPH 500.
 19. Да поддържа реда на книгите в книгохранилищата и на тези за свободен достъп в читалнята.
 20. Библиотекарят по своя преценка установява режим за ползване само в читалнята на библиотеката на следните видове библиотечни документи – много скъпи и ценни книги, единствени и търсени екземпляри, списания, карти, атласи, речници, справочници и други.
 21. Да следи за спазването на сроковете за връщане на библиотечния документ и при забавяне да постъпи по реда, посочен по горе.
 22. Да комплектува и попълва библиотечния фонд с актуална информация и материали в съответствие със спецификата и приоритетните научни направления на НИМХ.
 23. Да провежда инвентаризация на библиотечния фонд в съответствие с изискванията на чл. 21.3 от Закона за счетоводството (ДВ. бр. 91/25.09.2002).
 24. IV.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 25. Библиотекарят е материално отговорно лице и носи имуществена отговорност за липсите на библиотечни документи, установени при проведена инвентаризация.
 26. На библиотеката на НИМХ се разкрива партида, в която се акумулират средствата от такси, глоби и услуги. Начинът за събиране и отчитане на тези средства се възлага на отдел "Финансово-счетоводен" на НИМХ.
 27. Изразходването на средствата по предходния параграф става по предложение на библиотекаря и с решение на библиотечния съвет.
 28. Настоящата наредба е утвърдена от НС на НИМХ и да се направи достояние на всички служители и читатели.