Национален институт по метеорология и хидрология


Библиотека

Начало
История
Профил и фонд
Дейност
Специализирани сбирки
Ресурси
Лични библиотеки
Правилник
Връзка с нас
Съобщения
Архив

СъобщенияНовопостъпила литература в библиотеката на НИМХ-БАН
2016 – К Н И Г И

II 5367

ПРОФЕСИОНАЛНО програмиране с LINUX,APACHE,MySQL и PHP5. Алекс-Софт,2006. Инв.No 138716,138717, УДК 004.42, 444стр. 14.17 лв. (2 бр.)

II 5368

КАТРАНДЖИЕВ, Валентин и Боряна Аргирова. Дипломация и околна среда. С.,Дипломатически и-т,2016. Инв.No 137824, УДК 504+327, 176с. 17.00 лв.

II 5369

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО на пионерите. 100 години от рождението на проф.Иван-Асен Петков. Биографични данни и избрани публикации. Състав. Ренета Райкова. С.,Тита-Консулт,2015. Инв.No 134375, УДК 550.3(082), 326с. 25.00 лв.

Ч I 499

FETTER,C.W.Jr. Applied Hydrogeology. Pearson Education Limited,2014. Inv.No 138783, UDK 556.388. 612pp. 244.49 lv.

Ч I 500

LOUCKS, Daniel P. and Eelco Van Beek WATER Resources Systems Planning and Management.An Untroduction to Methods, Models and Applications Unesko Publ.2005. Inv.No138759, UDK 504.4+556, 680pp. 145.85 lv. +CD

Ч I 501

RUNOFF Prediction in Unqauqed Basin. Synthesis across Processes,Places and Scales. Editor Gunter Bloshl at all. Cambridge Univ.press. 2013. Inv.No 138774, UDK 556.166, 465pp. 241.63 lv.

Ч I 502

Di BALDASSARRE, Giuliano Foods in a Changing Climate. Inundation Modelling. Cambridge Univ.press.2012. Inv.No 138800, UDK 556.166, 105pp. 203.86 lv.

Ч II 933

DATA Assimilation and its Applications. Ed. by M.Sharan and J.Issartel, Springer,2012. Inv.No 138853,138854. UDK 004.6:550.3, 286pp. 96.50 lv. (2 br.)

Ч II 934

PENNINGTON,K.L. and T. V. Cech Introduction to Water Resources and Envinronmental Issues. Cambridge Univ.press.2010. Inv.No 138784, UDK 556.18, 457pp. 115.76 лв.

Ч II 935

BLUM, Richard and C. Bresnahan Linux Command Line and Shell Scripting BIBLE. Wiley,2015. Inv.No 138788,138791. UDK 004.451, 781pp. 83.93 лв. (2 бр.)

Ч II 936

ABRAHART, Robert J., P.E.Kneale and L.M.See Neural Networks for Hydrological Modelling. A.A.Balkema Publ.2004. Inv.No138789,138790. UDK 004.9:556, 304pp. 291.09 lv.(2 br.)

Ч II 937

MEYLAN, Paul A.Favre and A. Musy Predictive Hudrology. A Frequency Analysis Approach. Science Publ.2012. Inv.No 138714,138715. UDK 51-7:556, 212pp. 159.25 lv. (2 br.)

Ч II 938

LECLERC, Monique Y. and T.Foken Footprints in Micrometeorology and Ecology. Springer,2014. Inv.No 139335,139334. UDK 551.511, 234pp. 185.91 lv. (2 br.)

Ч II 939

GIS for Water Resources and Watershed Management. Ed.by John G.Lyon. Taylor&Francis,2003. Inv.No 138707,138708. UDK 004.6:556.18, 266pp. 242.10 lv. (2 br.)

Ч II 940

FORECAST Verification. A Practitioner's Guide in Atmospheric Science. Second edition. Ed.by I.T.Jolliffe and D.B.Stephenson univ.of Exeter,UK Wiley-Blackwell,2012. Inv.No138720,138721. UDK 551.509, 274pp. 200.39 lv. (2 br.)

Ч II 941

TRAPP, Robert J. Mesoscale-Convective Processes in the Atmosphere. Cambridge Univ.Press,2013. Inv.No 138782, UDK 551.515.2, 346pp. 128.35 lv.

Ч II 942

BANAKH, Viktor and Igor Smalikho Coherent Doppler Wind Lidars in a Turbulent Atmoshere. Artech House,2013. Inv.No 137907, UDK 621.548+551.551.5, 248pp. 250.74 lv.

Ч II 943

WEATHER Radar. Principle and Advanced Applications. Ed.by Peter Meischner. Springer,2004. Inv.No 138767, UDK 551.508, 337pp. 250.29 lv

Ч II 944

APPLIED Agrometeorology. Ed.by Kees Stigter. Springer,2010. Inv.No 138980 , UDK 63:551.50, 1100pp. 433.32lv.

Ч II 945

DIERSCH, Hans-Jorg G. Feflow. Finite Element Modeling of Flow, Mass and Heat Transport in Porous and Fractured Media. Springer,2014. Inv.No 138769, UDK 51-7:532, 996pp. 311.80 lv.

Ч II 946

MOUNTAIN Weather Research and Forecasting. Recent Progress and Current Challenges. Ed. by Fotini K.Chow at al. Springer,2013. Inv.No 138765, UDK 551.509, 750pp. 341.05 lv.

Ч II 947

SIMONOVIC, Slobodan P. Managing Water Resources. Methods and Tools for a System Approach. UNRSCO Publlishing,2009. Inv.No 138780, UDK 504.4.06+556, 640pp. 135.16 lv. +CD

Ч II 948

EMEIS, Stefan Wind Energy Meteorology. Atmospherics for Wind Power Generation. Sprimger,2013. Inv.No 138771, UDK 621.548+551.55, 196 pp. 165.71 lv.

Ч II 949

LIGHTNING: Principles, Instruments and Applications.Review of Modern Lightning Research. Ed.By Hans Dieter Betz at al. Springer,2009. Inv.No 1387780, UDK 551.594.22, 641pp. 311.80 lv.

Ч II 950

VISCONTI,Guido Fundamentals of Physics and Chemistry of the Atmosphere. Springer,2001. Inv.No 138773, UDK 551.510.4, 593pp. 265.67 lv.

Ч II 951

MAVI,Harpal S. Agrometeorology Principles and Applications of Climate Studies in Agriculture. CRC Press,2004. Inv.No 138709,138710, UDK 63:551.50, 364pp. 146.78 lv. (2 br.)

Ч II 952

SENE, Kevin Hydrometeorology. Forecasting and Applications. Springer,2010. Inv.No 138766,138768. UDK 551.57+551.509, 355pp. 204.16 lv. (2 br.)

Ч II 953

KALKHAN, Mohammed Spatial Statistics. GeoSpatial Information Modeling and Thematic Mapping. CRC Press,2011. Inv.No 1387777, UDK 004.6:35, 166pp. 167.22 lv.

П О Р Е Д И Ц И

Б II 22

AСТРОНОМИЧЕСКИ календар. 2016 г. София,Изд."Парадигма",2015. 128с. Инв.No 133951, УДК 52, 10.00 лв.

Б II 112

ИНЖЕНЕРНА геология и хидрогеология 29. (Еngineering Geology and Hydrology 29). С.,Геологически и-т,2015. 96с. Инв.Nо 139295, УДК 62+556.3, 20.00 лв.

Герм.I 32

RAABE, Armin Meteorologische Arbeiten (XXI) und Jahresbericht 2015 des Instituts fur Meteorologie der Universitat Leipzig. Leipzig,Universitat Leipzig and Institut fur Meteorologie,2016. 143pp. fig.,30 cm. Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig Bd.54) Inv.No 138797, UDK 551.5(430), 19.58 lv.

Хол.II 12

STULL, Ronald An Introduction to Boundary Layer Meteorology. Springer,2009. Inv.No 138827, UDK 551.510.522, 670pp. 127.20 lv. (13.Atmospheric and Oceanographic Sciences Library)

Хол.II 12

KAGAN, R.L. Averaging of Meteorological Fields. Kluwer,1997. 279 pp. Inv.No 138833, UDK 551.501, 234.92 lv. (19.Atmospheric and Oceanographic Sciences Library)

Хол.II 12

EMEIS, Stefan Surface-Based Remote Sensing of the Atmospheric Boundary Layer. Springer,2011. Inv.No 138828 UDK 551.540.522 174pp. 234.92 lv. (40.Atmospheric and Oceanographic Sciences Library)

С П И С А Н И Я

АКАДЕМИЧНИ ИЗДАНИЯ:


Б II 21 Природа
Б II 102 Проблеми на географията
Б II 15 Списание на БАН
Б II 9 Bulgarian Geophysical Journals
Б II 118 Bulgarian Jour.of Physics
Б II 49 Comptes Rendus (Докл. на БАН)
Б II 121 Genetics and Plant Physiology

СПИСАНИЯ ПОЛУЧЕНИ ПО КНИГООБМЕН:


Б II 17а Bulgarian.Jour.Agricultural Science
Рус.I 101 Мелиорация и водное хозяйство
Рус.II 41 Meтеорология и гидрология
Б II 23 Почвознание,агрохимия и екология
Б II 18 Растениевъдни науки
WMO II 1 Bulletin WMO
Aнгл.I 16 Jour.of Hydraulic Research
Герм.I 37 Hydrogeology Journal
Герм.I 36 Hydrologie und Wasserbeirschaftung
Унг.II 2 Idojaras
Фр.I 3 La Meteorologie
Чех.I 1 Meteorologicke Zpravy
Словен.I 2 Meteorologicky Casopis
Герм.I 27 Mitteilungen DMG

СПИСЪК на CD-ТА

CD I 165

WMO-No 881 Guidelines for Organizing Radiosonde Intercomparisons and for the Establishment of Test Sites.1998.

CD I 166

WMO-No 100 Guide to Climatological Practices.1983.

CD I 167

WMO-No 990 WMO at a Glance.2006.

CD I 168

WMO-No 1142 Heatwaves and Health:Guidance on Warning-System Development.2015.

CD I 169

WMO-No 1150 Guidelines on Multihazard Impact-Based Forecast and Warning Services. 2015.

CD I 170

WMO/TD-No 1292 Guidelines on Integrating Severe Weather Warnings into Disaster Risk Management.2005.

CD I 171

WMO/TD-No 1560 Guidelines on International and Cross-Border Collaboration in the Warning Process.2011.

CD I 172

КЮРКЧИЕВА, Диана Метеорология. Учебник за дистанционно обучение.

CD I 173

ГЮРОВ,Г. и Н.Артинова Почвознание За студенти от агрономическите специалности на ВУЗ. 2-ро издание. Пловдив,2015.