Доставка на топлинна енергия за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология“ по две обособени позиции