Публични състезания

Title Дата на публикуване
Доставка на автоматизирано специализирано хидрологично оборудване за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология – БАН (НИМХ-БАН) 06.06.2016
Доставка на компютри, периферия и аксесоари за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ–БАН) 29.08.2016
Доставка на автоматизирано хидрометеорологично оборудване за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология - БАН с 21 обособени позиции 03.07.2017
Доставка на нови моторни превозни средства необходими за полеви измервания и наблюдения, за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) 06.06.2018
Доставка на компютри, компютърни аксесоари и периферия за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) 22.10.2018
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на Национален институт по метеорология и хидрология 24.04.2019
Доставка на компютри, компютърни аксесоари и периферия за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология 07.08.2019
Доставка на 3 броя океанографски закотвени буеве с включени устройства и сензори към тях, предназначени за океанографски измервания за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) 16.04.2020
Закупуване на постоянен лиценз за софтуерен пакет за числено моделиране и прогнозиране на оттока и водните нива в реките 13.05.2020
Изработка, отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за 2020 г. 15.05.2020
Доставка на прибор за измерване на концентрациите на въглерод (Black and Brown) в реално време за целите на мониторинга на качеството на въздуха 12.06.2020