Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърна техника за високоскоростни математически изчисления в областта на метеорологията и хидрологията с плаваща запетая състояща се от клъстерна система (и допълващо оборудване)

Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
30.04.2020
Решение 30.04.2020 г.
Обявление 30.04.2020 г.
Утвърдена документация 30.04.2020 г.
Образци на документи (.rar архив - запазете файла и го отворете с разархивираща програма) 30.04.2020 г.
Образец на еЕЕДОП (.rar архив - запазете файла и го отворете с разархивираща програма) 30.04.2020 г.
Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП 15.05.2020 г.
Мотиви по чл. 232, ал. 10 от Закона за обществените поръчки 15.05.2020 г.
Протокол 03.07.2020 г.
Доклад на комисията 03.07.2020 г.
Решение за избор на изпълнител 03.07.2020 г.
Сключен договор ОП-07-14/21.08.2020 г. 21.08.2020 г.
Обявление за възложена поръчка 14.09.2020 г.