Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на Национален институт по метеорология и хидрология

Пазарни консултации 24.04.2019 г.
Решение за откриване на процедура  24.04.2019 г.
Обявление  24.04.2019 г.
Документация - PDF  24.04.2019 г.
Образци на документите в doc 24.04.2019 г.
еЕЕДОП 24.04.2019 г.
Протокол № 1 от заседанието на комисията 15.05.2019 г.
Утвърдени протоколи 1, 2 и 3 27.05.2019 г.
Решение 27.05.2019 г.
Решение за изменение по процедурата 02.07.2019 г.
Договор с избрания изпълнител за доставка на електрическа енергия 06.08.2019 г.
Обявление за възложена поръчка 06.08.2019 г.

Ценовото предложение съдържащо се в опаковката с надпис "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници, ще бъде отворено на 22.05.2019 г. от 10.00 часа, в Учебен център на НИМХ, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 66 (публикувано на 17.05.2019 г.)

Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
24.04.2019