Конкурс за главен асистент в секция „Морски прогнози“ към департамент „Прогнози и информационно обслужване“

Националният институт по метеорология и хидрология – БАН, гр. София, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство) в секция „Морски прогнози“ към департамент „Прогнози и информационно обслужване“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи и справки: София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 66, деловодство на института, тел. 02/462-46-29.

ДВ: 
Конкурсът е обнародван в ДВ брой 98 от 08.12.2017 г.

Конкурс докторанти - ДВ от 18.07.2017 г.

Със Заповед № I-84/04.07.2017 г. на Председателя на БАН, публикация в ДВ и на електронната страница на БАН се обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017/2018 г.

ДВ: 
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 58 от 18.07.2017 г.

Конкурс за главен асистент в секция „Хидрологични прогнози“ към департамент „Прогнози и информационно обслужване”

Националният институт по метеорология и хидрология – БАН, гр. София, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство) в секция „Хидрологични прогнози” към департамент „Прогнози и информационно обслужване” – един, със срок 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“.

Документи и справки: София, 1784, бул. „Цариградско шосе” № 66, деловодството на института, тел. 02 462-46-29.

ДВ: 
Конкурсът е обнародван в ДВ брой 42 от 26.05.2017 г.

Конкурси за доцент в секция «Климатология» към департамент «Метеорология», доцент в секция «Приложна метеорология» към департамент «Метеорология» и главен асистент в в секция „Приложна метеорология“ към департамент „Метеорология”

Националният институт по метеорология и хидрология – БАН, София, обявява конкурси за доценти в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Метеорология) в секция „Климатология“ към департамент „Метеорология” – един, и в секция „Приложна метеорология“ към департамент „Метеорология” – един, и конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Дистанционни изследвания на земята и планетите) в секция „Приложна метеорологи

ДВ: 
Конкурсите са обнародвани в ДВ брой 1 от 03.01.2017 г.

Конкурс докторанти - ДВ от 15.07.2016 г.

Със Заповед № I-85/01.07.2016 г. на Председателя на БАН, публикация в ДВ и на електронната страница на БАН се обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2016/2017 г.

ДВ: 
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 54 от 15.07.2016 г.

Конкурс за главен асистент в секция “Водностопански изследвания” към департамент „Управление и използване на водите”

Националният институт по метеорология и хидрология – БАН, София, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство) в секция “Водностопански изследвания” със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи и справки – в канцеларията на института, София 1784, бул. Цариградско шосе 66, тел. 02 462-46-29.

ДВ: 
Конкурсът е обнародван в ДВ брой 31 от 19.04.2016 г.

Конкурс докторанти - ДВ от 15.03.2016 г.

Със Заповед № I-39/09.03.2016 г. на Председателя на БАН, публикация в ДВ и на електронната страница на БАН е обявен допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015/2016 г.

ДВ: 
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 20 от 15.03.2016 г.

Конкурс за доцент в секция „Агрометеорология” към департамент „Климатология и агрометеорология”

Националният институт по метеорология и хидрология – БАН, София, обявява конкурс за доцент

ДВ: 
Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 63 от 18.08.2015 г.

Pages

Subscribe to storm.cfd.meteo.bg RSS