Конкурс за главен асистент в отдел „Оперативни анализи и разработки“ на департамент „Хидрология“

Националният институт по метеорология и хидрология - София, обявява конкурс за главен асистент

ДВ: 
Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 42/07.06.2022 г.

Конкурс за главен асистент в секция „Повърхностни и подземни води“ на департамент „Хидрология“

Националният институт по метеорология и хидрология - София, обявява конкурс за главен асистент

ДВ: 
Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 30/15.04.2022 г.

доц. д-р Емилия Венкова Георгиева

Научна специалност: 
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Метеорология“ в секция „Моделиране на атмосферното замърсяване” към департамент „Метеорология”.
ДВ: 
Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 103 от 10.12.2021 г.

 

Научно жури в състав:

Конкурс докторанти – ДВ от 15.03.2022 г.

Със заповед на Генералния директор на НИМХ № НД-04-10/25.02.2022 г., публикация в ДВ и на електронната страница на НИМХ се обявява допълнителен конкурс за прием на докторанти в НИМХ за учебната 2021/2022 г.

ДВ: 
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 21 от 15.03.2022 г.

Конкурс за главен асистент в секция „Хидравлика на водните системи“ на департамент „Хидрология“

Националният институт по метеорология и хидрология - София, обявява конкурс за главен асистент

ДВ: 
Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 18/04.03.2022 г.

Конкурс докторанти – ДВ от 24.08.2021 г.

Със заповед на Генералния директор на НИМХ № НД-04-15/05.08.2021 г., публикация в ДВ и на електронната страница на НИМХ се обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти в НИМХ за учебната 2021/2022 г.

ДВ: 
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 70 от 24.08.2021 г.

Pages

Subscribe to storm.cfd.meteo.bg RSS